ÇááÇÚÈíä ÇáÓæÑííä ÇáãÍÊÑÝíä
ÇáãÍÊÑÝíä ÇáÔÈÇÈ æÇáäÇÔÆíä
ÇáãÏÑÈíä ÇáÓæÑííä Ýí ÇáÎÇÑÌ
ãÞÇÈáÇÊ ÇáãæÞÚ
ÃÎÈÇÑ ÇáãäÊÎÈÇÊ
ÃÎÈÇÑ ÇáãÍÊÑÝíä
ÊÞÏíã ÇáãÈÇÑíÇÊ
äÊÇÆÌ ÇáãÈÇÑíÇÊ
ÃÎÈÜÜÜÇÑ ÇáãÏÑÈíä
ãÈÇÑíÇÊ ÇáãäÊÎÈÜÜÇÊ
ÞÓã ßÑÉ ÇáÓáÉ
ÇááÇÚÈíä ÇáÓæÑííä ÇáãÍÊÑÝíä
ÇáãÍÊÑÝíä ÇáÔÈÇÈ æÇáäÇÔÆíä
ÇáãÏÑÈíä ÇáÓæÑííä Ýí ÇáÎÇÑÌ
ÃÎÈÇÑ ßÑÉ ÇáÓáÉ
ÞÓã ßÑÉ ÇáíÏ
ÇááÇÚÈíä ÇáÓæÑííä ÇáãÍÊÑÝíä
ÇáãÍÊÑÝíä ÇáÔÈÇÈ æÇáäÇÔÆíä
ÇáãÏÑÈíä ÇáÓæÑííä Ýí ÇáÎÇÑÌ
ÃÎÈÇÑ ßÑÉ ÇáíÏ
ÞÓã ÇáãíÏíÇ
ÃáÈæãÇÊ ÇáÕæÑ
ÃáÈæãÇÊ ÇáÝíÏíæ
ÃÑÎÕ æÃÝÖá ÇÓÊÖÇÝÉ ÓæÑíÉ
  ::
ÈÇáÕæÑ æÇáÝíÏíæ : ÝÑÇÓ æÌåÇÏ íÞæÏÇä ÇáÞÇÏÓíÉ ááÝæÒ.
Bookmark and Share


ÝÑÍÉ ÇáÎØíÈ ÈÇáåÏÝ.

ÞÇÏ ÇááÇÚÈÇä ÇáÏæáíÇä ÇáÓæÑíÇä ÝÑÇÓ ÇáÎØíÈ æ ÌåÇÏ ÇáÍÓíä ÝÑíÞåãÇ ÇáÞÇÏÓíÉ ÇáßæíÊí áÊÍÞíÞ ÝæÒ ßÈíÑ Úáì äÇÏí ÇáíÑãæß ÇáßæíÊí Öãä ÇáãÑÍáÉ ÇáËÇäíÉ Ýí ÈØæáÉ ßÇÓ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáßæíÊí ÈßÑÉ ÇáÞÏã ÈÎãÓÉ ÇåÏÇÝ ãÞÇÈá åÏÝíä ÈÚÏ ãÈÇÑÇÉ ÑÇÆÚÉ ãä áÇÚÈí äÇÏí ÇáÞÇÏÓíÉ ÇÓÊãÊÚ ãä ÎáÇáåÇ ÇáÍÖæÑ.

æÔåÏÊ ÇáãÈÇÑÇÉ ÊÇáÞ ÑÇÆÚ ááËäÇÆí ÇáÓæÑí ÍíË äÌÍ ÇáÞäÇÕ ÝÑÇÓ ÇáÎØíÈ ÈÊÓÌíá åÏÝ ãä ÇåÏÇÝ ÝÑíÞå ÇáÞÇÏÓíÉ Ýí ÇáãÈÇÑÇÉ æÊãßä ãä ÕäÇÚÉ ËáÇË ÇåÏÇÝ æÞÏã ãÓÊæì ÇßËÑ ãä ÑÇÆÚ æÇãÊÚ ÇáÌãíÚ ÈãåÇÑÇÊå ÇáÝÑÏíÉ ÇáÚÇáíÉ æÊãÑíÑÇÊå ÇáÏÞíÞÉ æÊÓÏíÏÊå ÇáÞæíÉ ÇáãÑßÒÉ.
ßãÇ ÊÇáÞ áÇÚÈäÇ ÇáÇÎÑ ÌåÇÏ ÇáÍÓíä ÇáÐí ÓÌá åÏÝíä ãä ÇåÏÇÝ ÝÑíÞå ÈÇáãÈÇÑÇÉ æÕäÚ åÏÝ æÇÙåÑ ÊÍÓä ßÈíÑ Úä ÇáãÓÊæì ÇáÐí ÙåÑ Úáíå Ýí ÇáãÈÇÑÇÉ ÇáÇæáì ááÞÇÏÓíÉ Ýí ÇáÈØæáÉ ÖÏ äÇÏí ÇáÓÇáãíÉ æÇáÊí ÇäÊåÊ ÈÊÚÇÏá ÇáÝÑíÞíä ÇíÌÇÈíÇð ÈËáÇË ÇåÏÇÝ áßáÇ ÇáØÑÝíä ÈÚÏ ãÈÇÑÇÉ ÞæíÉ.

æßÇäÊ ÈÏÇíÉ åÐå ÇáãÈÇÑÇÉ ÓÑíÚÉ ááÛÇíÉ æäÌÍ ÇááÇÚÈ ÓÚæÏ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ÇáãÌãÏ ÈÊÓÌíá ÇáåÏÝ ÇáÇæá ááÞÇÏÓíÉ ÈÚÏ ÇÓÊÛáÇáå áÊãÑíÑÉ áÇÚÈäÇ ÝÑÇÓ ÇáÎØíÈ æÇÓßäåÇ ÈÇáÔÈÇß, æÈÚÏåÇ ÈÇÑÈÚ ÏÞÇÆÞ íÓÌá ÌåÇÏ ÇáÍÓíä ÇáåÏÝ ÇáËÇäí ááãáßí ÈÚÏ ÊÑÌãÊå áÊãÑíÑÉ ÇáÎØíÈ ÈäÌÇÍ ÈÇáãÑãì.
æÝí ÇáÏÞíÞÉ 32 íÞáÕ ÇááÇÚÈ Úáí ÚÇÏá ÇáäÊíÌÉ áäÇÏí ÇáíÑãæß æíÓÌá ÇáåÏÝ ÇáÇæá áÝÑíÞå, áíäÊåí ÈÚÏåÇ ÇáÔæØ ÇáÇæá ãä ÇáãÈÇÑÇÉ ÈÊÞÏã ÇáÞÇÏÓíÉ ÈåÏÝíä ãÞÇÈá åÏÝ æÍíÏ.

æÈÚÏ ÈÏÇíÉ ÇáÔæØ ÇáËÇäí ÈÑÈÚ ÓÇÚÉ íÚæÏ ÇáÍÓíä æíÓÌá ÇáåÏÝ ÇáËÇäí áå Ýí ÇáãÈÇÑÇÉ æÇáËÇáË ááÞÇÏÓíÉ ÈÚÏ ßÑÉ ããÊÇÒ ãä ÇáÎØíÈ ÇÓßäåÇ ÌåÇÏæ ÈÇáãÑãì, æÝí ÇáÏÞíÞÉ 75 íäÌÍ ÇáÞäÇÕ ÇáÓæÑí ÝÑÇÓ ÇáÎØíÈ ÈÊÓÌíá ÇáåÏÝ ÇáÇæá áå ÈÇáãÈÇÑÇÉ æÇáÑÇÈÚ ááÞÇÏÓíÉ ãä ÕäÇÚÉ ÇáÓæÑí ÇáÇÎÑ ÌåÇÏ ÇáÍÓíä.
æÈÚÏåÇ ÈÎãÓ ÏÞÇÆÞ ÝÞØ íÓÌá ãÈÇÑß ÇáäãÔ ÇáåÏÝ ÇáËÇäí ááíÑãæß, æÞÈá äåÇíÉ ÇáæÞÊ ÇáÇÕáí ááãÈÇÑÇÉ ÈÏÞíÞÊíä ÝÞØ íÓÌá ÇááÇÚÈ ÝíÕá ÇáÚäÒí ÇáåÏÝ ÇáÎÇãÓ ááãáßí Ýí ÇáãÈÇÑÇÉ, áíäÊåí ÈÚÏåÇ ÇááÞÇÁ ÈÝæÒ ßÈíÑ ááÞÇÏÓíÉ Úáì ÇáíÑãæß ÈÎãÓÉ ÇåÏÇÝ ãÞÇÈá åÏÝ æÍíÏ.


ÇáÝíÏíæ:

ÇáåÏÝ ÇáÇæá ááÞÇÏÓíÉ ÚÈÑ ÓÚæÏ ÇáãÌãÏ ãä ÕäÇÚÉ ÇáÎØíÈ (ááÊÍãíá)

ÇáåÏÝ ÇáËÇäí ááÞÇÏÓíÉ ÈÇÞÏÇã ÇáÍÓíä ãä ÕäÇÚÉ ÇáÎØíÈ (ááÊÍãíá)

ÇáåÏÝ ÇáËÇáË ááÞÇÏÓíÉ æÇáËÇäí ÇáÔÎÕí ááÍÓíä ãä ÕäÇÚÉ ÇáÎØíÈ (ááÊÍãíá)

ÇáåÏÝ ÇáÑÇÈÚ ááÞÇÏÓíÉ ÈÊÓÌíá ÇáÎØíÈ ãä ÕäÇÚÉ ÇáÍÓíä (ááÊÍãíá)


ÕæÑ ááÎØíÈ æÇáÍÓíä ãä ÇáãÈÇÑÇÉ:.

ÇÈÑÇåíã May 10 2009 18:48:57
ÇÊãäì Çäå ãÇÊáÊÛì ÇáãÈÇÑÇÉ ãÊá ãÈÇÑÇÉ ÒíãÈÇãÈæí æÇÊãäì ãä ÇÊÍÇÏ ÇáßÑÉ æÇáÌåÇÒ ÇáÊÏÑíÈí ÏÚæÉ ÇáãÍÊÑÝíä æãÇíÊÍÌÌæÇ ÈÍÌÌ æÇåíÉ ßÇáÚÇÏÉ æäÊãäì ãä ÇááÇÚÈíä ÊÞÏíã ãÈÇÑÇÉ ãÔÑÝÉ (ÞæáæÇ íÇÇÇÇÇÇÇÇÇÑÈ)
ÇáãÚáÞÉ æÚáíåÇ ÇááÞãÉ! May 10 2009 19:04:37
Íáæ åÇáÍßí ... íÚäí ÅÊÍÇÏäÇ ÇáßÑæí ÚÈÇÑÉ Úä ÑÌá ßÑÓí ÈÏá ãÇåæ íÓÚì áÊÃãíä ÇáãÈÇÑÇÉ ÃÎæÊäÇ ÇáãÛÊÑÈíä æ ãä ÌíÈåã ÇáÎÇÕ Úã íÃãäæáäÇ áÚÈ ... æåáà ÎæÏ Úáì æÇÓØÇÊ ááÊÔßíáÉ æÊÚÞíÏÇÊ ãä ÞÈá ãßÊÈäÇ ÇáÊäÝíÐí .. Çááå íÑíÍäÇ ãäåã ÈÓ..
ÇÊÍÇÏ May 10 2009 19:37:18
æÇááå ÔíÁ ÑÇÆÚ ÃÊãäì ÇáÅÓÊÝÇÏÉ
ÈÓ 25 May 10 2009 19:59:01
Çí ãÇ ÈíßÝæ Ôæ äÓíæ Ãäæ Ýí Ôí ÓÈÚíä ÃáÝ ÚÖæ ÈÏæ íÍÔÑ ÍÇáæ æ íÊÈÑæÙ.....ÚÇáÞáíá Ôí ÎãÓíä ááÇÏÇÑííä æ ÇáãÑÇÝÞíä ÈÓ ãä ÚÏÇ ÇááÚíÈÉ
ÇáäÈß ÍÈí æÓæÑíÇ ÞãÉ ÚÔÞí May 10 2009 20:39:59
ÇÌÊß ÇáÑÒÆå íÇ ÌÈÇä æÝÌæÑå åååååååååååååååååååååååååååååååå

íÇááå ÈØáÚáß áÍÓÉ ÇíÏ æÈÕÇÏÝ áÇÌá ÇáÍÙ ÇáÓÚíÏ Çäí ÑÇíÍ ßäÏÇ Èåá æÞÉ ååååååååååååååååååååå

ØíÇÑÊí 2 äæÝãÈÑ íÇ ÓáÇã ÈÊãäì ÊØáÚ íÇ ÌÈÇä æÚáì ÝßÑå ÌÈÇä ãÚí ÇáÌäÓíå ÇáäÏíå ãä ÔÇä ÔÑÔÍß åæäíß æÝÔ ÇåÑí ãäß æãä ÝÌæÑå ÇÕÏí ÙáÇã

æÈÇáäÓÈÉ áÝÌæÑå ÈÏí ÇÊÝ Úáíß ÈÓ ÊÎÓÑ áÇäí ÚÇÑÝ Çäß ÑÇÍ ÊÎÓÑ æÇÈåÏáß ÞÏÇã Çáí ÈÓæÇ æÇáí ãÇ ÈÓæÇ æÇáí ãÇÈÓæÇ ÈÞÕÏ ÝíåÇ ÇäÊ æÇÊÍÇÏ ÇáßÑå ÇáÓæÑí

ÝáÞÇÆäÇ ÞÑíÈ ÝÌæÑå æÔãÇÊí ÑÇÍ Êßæä ßÈÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíÑå

íÇááå Îáí ÇáæÇÓØÇÊ ÊÔÊÛá åáÇÁ ãíä ãä ÇááÚíÈí æÇÓØæ ÇÊÞá ÈØáÚ áßäÏÇ
Çæ áÚäÏ Úãßæä ÌÈÇä ÇáÍÑÇãí Çáí ÈÏÝÚ ÇßÊÑ ÈÓÇÝÑ

æÇááå æÑÇÍ ÓÇÝÑ áßäÏÇ íÇ ÝÌæÑå æÑÈí ÇáäÈß ßÊíÑ Úáíß ÍÊì ÈÇáäÈß ãÇ ãäÓÊÞÈáß ÇáÇ ÈÔÍÇÍíØ

ÇäÈÓØ íÇ ÌÈÇä æíÇ ÝÌæÑå åí åí ÈÑÌÚ ÈÎÑÈØ íÇ ÙáÇã ÇÌÉ ÇáÑÒÆå áí áí áí áíÔÔÔÔÔÔÔ

ÊÞÈáæÇ ÇÍÊÑÇãí ÇÈä ÇáäÈß
HO May 10 2009 21:22:10
ÈÊãäì ãäß íÇÝÌÑ ÇáÃíÇã æíÇ ÌÈøÇä Çäßã ÊÏÚæ ÇáãÍÊÑÝíä æÅáÇ Óíßæä ÇáãäÊÎÈ ÝÇÔá!!!
ÓæÑí May 10 2009 21:25:51
æåÇáãÑÉ ÑÍ íÏÚæÇ ÇáãÍÊÑÝíä ááãÚÓßÑ Ãæ ÞÈá ÇáãÈÇÑÇÉ Èíæã ÈíÞæáæÇ ãÇÝí æÞÊ
ÚÈÏÇáÑÍãä ÇáßÑãÇæí May 10 2009 22:31:55
ÝÑÕÉ ßÈíÑÉ æÚÙíãÉ ááãäÎÈ ÈÓ Çä ÔÇÁ Çááå ÊÊã ÈÇÞí ÇáÇãæÑ Úáì ÎíÑ
íÇãä May 10 2009 22:57:36
ÇáÎÈÑ Íáæ æãÔÌÚ æáíÓ ÛÑíÈ Úä ÇáÓæÑííä Ýí ßá ÇáÚÇáã æÝÇÆåã áæØäåã , ÈÊãäì ãä ÔÑßÉ ÇáÑÚÇíÉ ÊÑÚì ÇáãäÊÎÈ æÊÃãä ãÏÑÈ ÇÌäÈí ãÍÊÑã æÇäÇ ãÊÇßÏ Çäæ ßá ÇáÔÚÈ ãÓÊÚÏ íÓÇåã ãÇÏíÇ æãÚäæíÇ Çáãåã äÎáÕ ãä ÔáÉ ÇáæÇÓØÉ æÇáãÍÓæÈíÇÊ ÇáÊí íÊÒÚãåÇ ÝÌÑ æÊÇÌ æÌÈÇä æÈÇÞí ÇáÇÑÈÚíä ÍÑÇãí , æÇäÇ ãÊÇßÏ Çäæ ÇÐÇ ÞÏã ãÏÑÈ ÇÌäÈí æÔÇÝ ãÓÊæì áÇÚÈíä ÇáãäÊÎÈ ÇáÍÇáííä æãÓÊæì ÇáãÍÊÑÝíä ÝÇä äÕ ÇáãäÊÎÈ ÑÍ íßæä ÈÈíÊæ Çæ ÈíÊ ÇáæÇÓØÉ ÊÈÚæ ÚãíÈßæÇ æíÚãáæÇ ÇÊÕÇáÇÊ Úáì ÇÚáì ÇáãÓÊæíÇÊ áíÑÌÚ áãäÊÎÈ ,
ÃÈä ÇáÓáãíÉ May 10 2009 23:05:15
ÈßÑÉ ÈíÞÑÑ ÃÛáÈ ÇáãÓÄáíä íÚãáæ ÚÑÓ ÃæáÇÏåã ÞÈá ÇáãÈÇÑÇÉ ãÔÇä ÅÈä ÇáÈÇÈÇ ÇáÚÑíÓ ØÈÚÇ íÑæÍ ãÚ ÇáãÏÇã Úáì ßäÏÇÔåÑ ÚÓá ÈÈáÇÔ ãæåÐÇ ÅÈä ãÓÄæá íÚäí ÚÑíÓäÇ ßáäÇ æÈíÈáÔ ÇáÎáÇÝ Èíä ÇáãÓÄæáíä ãíä ÈÏæ íÈÚÊ ÅÈäæ ãÚ ÇáãäÊÎÈ ..æåæä ÍÓÈ ßÈÑ ÇáÑÇÓ ÑÍ Êßæä ÇáÛáÈÉ ...æíãßä ÚÏÏ ÇááÇÚÈíä ãÇíÒíÏ Úä 11 áÇÚÈ ááÓÝÑ æáÇÊÓÊÛÑÈæ ÇáÇíÇã ÌÇíÉ...
sami May 10 2009 23:47:54
ÇåÇÇÇÇÇ ÈßÑì ÊÔÊÛá ÇáæÓØÇÇÇÇÊ åååååååååååååååå ßá ÚÖæ ÈÏæ íÍÔÑ äÝÓæ Ýí ÇáÓÝÑå ÎÎÎÎÎ Çááå íÑÍíäÇ ãäßã
ÚÈÏÇááå ÇáßÑãÇæí May 11 2009 00:19:03
äÊãäì ãä ÇáÓÇÏÉ ÇáãÓÄæá Úä ÇáãäÊÎÈ ÇáÅåÊãÇã ÈåÐå ÇáãÈÇÑÉ ææ ÖÚ ÇáÑÌá ÇáãäÇÓÈ Ýí ÇáãßÇä ÇáãäÇÓÈ æ ÇáÅÈÊÚÇÏ Úä ÇáæÇÓØÇÊ áßí áÇ ääÎÐá ßÇáÚÇÏÉ æ æÖÚ ÊÔßíáÉ ãäÇÓÈÉ ááÝÑíÞ æ ÅÓÊÏÚÇÁ ÇáãÍÊÑÝíä
ÏíÑí ÓæÑì May 11 2009 01:12:56
Úáì Úíäì ÇÈä ÇáäÈß æÇááå ãÇÞÕÑÊ Èíåã íÓÊÇåáæä ÇßËÑ ÈÓ ÚÊÈÇä Úáíß áãÇ ÞáÊ Çäæ ÍÊì ÇáäÈß ßÊíÑ Úáíåã ÇäÇ ÝåãÇä Ôæ ÞÕÏß ÈÓ æÇááå ÇäÇ ãÛÊÑÈ æÇäÊ ãÛÊÑÈ ßá ÞØÚå ãä ÈáÏäÇ ÊÓæì ÚãÑ æÍíÇÉ ãÓÊÍíá äáÞÇ ãËáåÇ áæ áÝíäÇ ÇáÏäíÇ ÈÊãäÇáß ÇÞÇãå ÓÚíÏÉ ÈßäÏÇ æÚáì ÑÇÓí ßá ÇáÓæÑíä æÚáì ÑÇÓí ÈáÏäÇ ÓæÑíÇ
äÇÏÑ May 11 2009 01:56:02
ÅÐÇ áã ÊÏÚæÇ Åáì ÇáãÚÓßÑ : ÌåÇÏ ÍÓíä _ ÝÑÇÓ ÇáÎØíÈ _ ÓäÍÇÑíÈ ãáßí _ áÄí Ôäßæ _ ÏÇäí ßíßí æÛíÑåã ãä ÇáãÍÊÑÝíä Ýí ÃæÑæÈÇ ÝÇáÃÝÖá ãÇ ÊÑæÍæÇ áÃä ÈÏßä ÊÈåÏáæäÇ ãÚ Ãäæ ÈÚÑÝ Ãäæ ÇáÈåÏáÉ ãÇÈÊåãßä íáí Èåãßä ÈÓ åæ ÌíæÈßã æ ÇáÑæÍÉ áæ ãÇÝíÇ ãÕÇÑí ãÇ æÇÝÞÊæÇ
äÒÇÑ ÈÏÑ May 11 2009 02:15:42
ÇÊãäì íßæä åÐÇ ãÚÓßÑ ÎíÑ ÚáíäÇ ÈÓ ããßä ÓÄÇá ÈßäÏå ãÇÝí æáÇ ÚÈ ÓæÑí íáÚÈ ÈÏæÑí ßäÏí
ÚÈæÏí-ÍãÕæÇ May 11 2009 07:28:56
ßÇä áÇÒã íÍØæÇ ÔÑØ ÈáÚÞÏ áÏÚæÉ ÇáãÍÊÑÝíä
ÇäÝáæäÒÉ ÇáÎäÇÒíÑ May 11 2009 11:30:45
ÈßÑÇ ÈÈØáæ ßäÏÇ ØáÚ ÝíåÇ ÇäÝáæäÒÉ ÎäÇÒíÑ åååååååååååååååååå
áß æíä ãÇ ÈÑæÍæ ÈíÎÑÈæåÇÇÇÇÇ
ãÍãÏ May 11 2009 15:33:56
ÓÄÇá ááãæÞÚ : åá íÓãÍ ááãÍÊÑÝíä ÈÇáÓÝÑ ãÚ ÇáãäÊÎÈ Ýí åÐÇ ÇáãÚÓßÑ æåá åæ Öãä ÇáÇíÇã ÇáãÍÏÏÉ ãä ÇáÝíÝÇ áÚÈ ãÈÇÑíÇÊ æÏíÉ ÇÑÌæ ÇáÇÌÇÈÉ
===============================================
ØÈÚÇð íÍÞ áåã ÇáÓÝÑ ãÚ ÇáãäÊÎÈ æÇáÏæÑíÇÊ ßáåÇ Êßæä ãäÊåíÉ
ÇÍãÏ May 11 2009 16:04:44
ÈÏí ÇÓÄá ÓÄÇá æÇÑÌæ ÇáÌæÇÈ : åÏÇ ÇáãÚÓßÑ ÊÌåíÒ áÃíÔ íÚäí ãÇÝí Ôí ãäÇÝÓÉ æáì ÊÕÝíÇÊ
===============================================
ÇáÊÕÝíÇÊ ÇáãÄåáÉ áßÇÓ ÇÓíÇ
ÃÈä ÇáÓáãíÉ May 11 2009 16:07:30
åá åäÇß ÏÚæÉ ááãÍÊÑÝíä áÏÎæá åÐÇ ÇáãÚÓßÑ áãÇ Ýíå ãä ÝÇÆÏÉ ÈÇáÅäÓÌÇã Èíä ÇáãÍÊÑÝíä æÇáãÍáííä ..Ãã ÊíÊí ÊíÊí ..ÃÑÌæ ãäßã ÊÐßíÑ ÇáÇÊÍÇÏ ÈÛáØå ÇáÏÇÆã ÈÇáÊÃÎÑ ÈÅÓÊÏÚÇÆåã áÚá æÚÓì íáÊÞì Èíäåã ÍÏì ÈíÝåã (íÚäí íØáÚ ãä ÈíÊ ÇáØÒ ãÃÐä)ÃÑÌæ ãäßã ÇáÑÏ
===============================================
äÍä äÍÇæá ÌÇåÏíä ÊÇãíä ÚÏÏ ãä ÇáãÍÊÑÝíä áåÐÇ ÇáãÚÓßÑ
쇾킊 May 11 2009 20:50:19
Çæáà ÔßÑà áßá ãä íÚãá Ýí åÐÇÇáãæÞÚ ÇáÌãíá . ÇÐÇ Úä ÌÏ ÇáãäÊÎÈ ÈÏæ íáÚÈ ãÚ ÇáäÇÏí ÇáÝÑäÓí ÝáÇÒã ÇáÓíÏ ÝÌÑ íÓÊÏÚí ÇááÇÚÈ ÇáÎÈíÑ ÔÑÈá ÊæãÇ æÇÈÌÑ ÈÑÕæã æÌæÑÌ ãÑÇÏ ÈÇáÇÖÇÝÉ Çáì ÓäÍÇÑíÈ æÇáíÇÓ æáæáæ æãä ÏÇÎá ÓæÑíÇ ÇáãÏÇÝÚ ÇáÕáÈ ÌæÇä ÍÓæ æÇáåÏÇÝ ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ ÇáÇÛÇæÇáÍÇÑÓ ÇáßÈíÑ ãÍãæÏ ßÑßÑ æãä ÇáÎáíÌ ÇáÑÇÆÚ ÝÑÇÓ ÇáÎØíÈ æÇáÝäÇä ÌåÇÏ ÇáÍÓíä Çæåíß ããßä ÇáãäÊÎÈ íÞÏã ãÓÊæì ÌíÏ æÇäÇ ÔÎÕíà ÔÇåÏÊ ãÈÇÑÉ áåÐÇ ÇáäÇÏí Ýí ÇáãÇäíÇ æåæ äÇÏí ÌíÏ æáßä ÇáÝæÒ Úáíå áíÓ ãÓÊÍíá ÈæÌæÏ åßÐÇ áÇÚÈíä æÔßÑÃ
ÚÈÏÇáÑÍãä ÇáßÑãÇæí May 11 2009 21:56:48
ÈÇáäÓÈÉ áåÇÏ ÇáãÚÓßÑ ÖÑæÑí íÊã ãÇÓÊÏÚÇÁ ÇááÇÚÈ Úáí ÞØÑíÈ áÇäå ÈíáÚÈ ÈÇáæíáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÇãÑíßíÉ æáÇÚÈ ããÊÇÒ Ýí ãÑßÒ ÕÇäÚ ÇáÇáÚÇÈ
æÈÊãäì ãä ÇÏÇÑÉ ÇáãæÞÚ Çäå ÊÓÇÚÏ åÇÏ ÇááÇÚÈ ãÔÇä ÇáÇäÖãÇã ááãäÊÎÈ
ãÍãÏ ÔÇåíä ÈÇäíÇÓ May 11 2009 22:30:40
ÇÑÌæ ãä ÇáãæÞÚ ÇáÑÇÆÚ ÐßÑ ÃÓãÇÁ ÇáãÍÊÑÝíä ÇáÐíä ÓíÊã ÃÓÊÏÚÇÆåã áåÐÇ ÇáãÚÓßÑ ÃÑÌæ ÇáÑÏ æáßã ÇáÔßÑ
ÑÇãí May 11 2009 23:31:39
ÇÑÌæ ãä ÇáãæÞÚ ÐßÑ ÇÓãÇÁ ÇáãÍÊÑÝíä ÇáÐíä ÓæÝ íÊã ÇÓÊÏÚÇåã Çáì ÇáãÚÓßÑÑÑ æÔßÑÑÇÇÇ
ÇÓÚÏ May 12 2009 00:37:32
åá ÓíÊã ÏÚæÉ ÝÑÇÓ ÇáÎØíÈ æ ÌåÇÏ ÇáÍÓíä Åáì ÇáãÚÓßÑ¿¿
åá ÓíäÊÞá ÝÑÇÓ áÏæÑí ÌÏíÏ Çã ÓíÌÏÏ ááÚÑÈí ¿¿
ÃÑÌæ ãä ÇáÅÏÑÇÉ ÇáãæÞÑÉ ÇáÑÏ Ú ÇáÅÓÊÝÓÇÑ
æíÚØíßã ÇáÚÇÝíÉ
=================================================
ãæÞÚ ÇáãÍÊÑÝíä Óíßæä Çæá ãä íÑÏ Úáì ÇÓÊÝÓÇÑÇÊßã æÊÓÇÄáÇÊßã Ýí ÇáÞÑíÈ ÇáÚÇÌá
samooooooooo May 12 2009 00:53:26
ÇÌÊßæä ÇáÑÒÞÉ íáÇáÇáÇáÇáÇáÇáÇáÇáÇáÇáÇáÇ
ÞÔæ Úä ÌäÈ æØÑÝ
ÈÓ ÈÏí Þæá ááãäÊÎÈ ÇÎÑ Ôí
ÏíÑæ ÈÇáßæä Úáì áÚíÈÊäÇ ãä ÇäÝáæäÒÇ ÇáÎäÇÒíÑ áÇäæ æÕáÊ Úáì ßäÏÇ
ÇÈä ÇáÑÞå ãÚÏÇä May 12 2009 04:27:54
ÇäÔÇÁÇááå ÊÑÌÚæ ÈÇáÓáÇãå æÇäÊæ ÑÇÝÚíä ÑÄæÓäÇ æÇááí ÊÚÌÈæ ßäÏÇ áÇ íÑÌÚ ÇáÇ íÌíÈ ãÚæ ßäÏíå Íáæå
ÇÔÑÝ May 12 2009 05:48:29
áÇ ÇÕÏÞ ÍÊì ÇÑì ÈÚíäí áÇääÇ ÎÏÚäÇ ßËíÑÇð
ÍãÕí ÍÒíä May 12 2009 16:14:49
ÇÊãäì ÈÚÖ ÇáÝÇÆÏÉ ÇáÝäíÉ ãä åÇáÑÍáÉ ÛíÑ ÇáÓíÇÍÉ æÊÛííÑ ÇáÌæ
ÚÇÔÞ ÓæÑíÉ May 12 2009 23:23:23
åäÇß ÚÏÉ ÇÞÊÑÇÍÇÊ ÇÑÌæÇ Çä ÊÞÈáæåÇãä ÇÌá ÇáãÍÊÑÝíä 1 ÇáÞíÇã ÈÇä äÞæã ÈÚãá ÝíÏíæ ßáíÈ áßá áÇÚÈ ÓæÑí ãÍÊÑÝ ãä ÇáÝíÏíæ ÇáãÊæÝÑ áÏíäÇ áÇÌãá ÇåÏÇÝå æÊÊæíÌÇÊå ßãÇ ÊÝÚá ÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÎáíÌíÉ æäÔÑåÇ ÊÚÑíÝÇ ÈáÇÚÈíäÇ æåã ÇÝÖá ãä ãÍÊÑÝíä ÇáÎáíÌ 2 ÇáÊæÇÕá ãÚ ÇáÌÇáíÇÊ ÇáÓæÑíÉ ÈÇáÚÇáã ãäã ÇÌá ÊÇãíä ãÈÇÑíÇÊ ãÚ ÇáÏæá ÇáÊí íÚíÔæä ÝíåÇ 3 ÝÊÍ ÇáÇÊÕÇá ãÚ ÑÌÇá ÇáÇÚãÇá ÇáãÛÊÑÈíä ãä ÇÌá ÏÚã ÇáãäÊÎÈ ÇáÓæÑí æÎÇÕÉ ÍÓÇä ÇáÇÓØæÇäí áÇ äå ÑÌá íÍÈ æØäå ãä ÇÌá äåÇÆíÇÊ ÇÓíÇ 4 ÇáÊæÇÕá ãÚ ÇáÇÚÈ ÚãÑ ÙÑíÝ ãä ÇÌá ÇÎÈÇÑäÇ Úä ÇáÇÚÈíä ÇáãæÌæÏíä Ýí ÇáÞÇÑÉ ÇáÇãÑíßíÇ æÇÑÌæÇ ÇáÇåÊãÇã ÈØáÈí æáä äíÆÓ ãåãÇ ÌÑì æÓíáÚÈ áÇÚÈæäÇ Ýí ÇáÊÕÝíÇÊ ÇáÇæáãÈíÉ ãåãÇ ÌÑì æÓíÎÑÌ åÐÇ ÇáÇÊÍÇÏ ãä ÇáÈÇÈ ÇáÚÑíÖ æÔßÑÇ áßã
ÓæÑí ÇÕíá May 14 2009 19:22:33
äÑÌæ ÇáÑÏ: åá ãÓãæÍ äÞá ÇáãÈÇÑÊíä æãä ÓíäÞíáåã0 æÔßÑÇ áÌåæÏßã ÇáÔÑíÝÉ
===============================================
ãÇÒÇá ÇáæÞÊ ãÈßÑÇð Úä ÇáÍÏíË Úä ãæÖæÚ ÇáäÞá æáßí Çí ÊØæÑ ÇäÊÙÑå ÚÈÑ ãæÞÚäÇ
ÇÏáÈí May 29 2009 14:08:32
åá ÓÊäÞá ÇáãÈÇÑÇÉ æÇÐÇ áãÊäÞá äÑÌæ ÊÓÌíáåÇ æÇÚÇÏÊåÇ Ýí Çáíæã ÇáÊÇáí Úáì ÇáÞäÇÉ ÇáËÇäíÉ
ÏãÔÞí ÈÓ ßÑãÇæí October 20 2009 19:01:16
ÇÍáì ÇÈæ ÍãÒå
:


Facebook

ÃÝÖá ãÍÊÑÝ ÓæÑí 2020/2019

ÇááÇÚÈÇáÝÑíÞÇáÃåÏÇÝ
ÚãÑ ÇáÓæãÉÇáÃåáí ÇáÓÚæÏí8
ÃíÇÒ ÚËãÇäÊæÒáÇÓÈæÑ ÇáÊÑßí3
ÓÑÛæä ÇÈÑÇåÇãÛæÊíÈæÑÛ ÇáÓæíÏí2
ãÇíßá ÇÓÍÞáíÎ ÈæÒäÇä ÇáÈæáäÏí7

ãÇ ÑÃíß ÈÇáÚÞæÈÉ ÇáÇäÖÈÇØíÉ ÇáÕÇÏÑÉ ãä ÇÊÍÇÏ ßÑÉ ÇáÞÏã ÈÍÞ ÇááÇÚÈ ÚãÑ ÎÑíÈíä¿

Ýí ãÍáåÇ ÊãÇãÇð

ãÞÈæáÉ

ÔÏíÏÉ ÌÏÇð

ÙÇáãÉÊÑÊíÈ ÇáãäÊÎÈÇÊ